Пункт 01, с. Трояново, Марица-Изток

Пункт 01, с. Трояново, Марица-Изток - за измерване на фини прахови частици с рамери до 10 микрометра (измерват се в реално време).
Червените линии на графиката показват максималните допустими стойности на фини прахови частици в атмосферата:

- Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве за фини прахови частици с размери до 10 µm (ФПЧ10) от 50 µg/m3 (в графиката стойностите са представени в mg/ m3 , което отговаря на стойност от 0,05 mg/m3).

Тези стойности за концентрация на фини прахови частици в атмосферния въздух са записани като допустими концентрации в НАРЕДБА № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г.)


Показатели от последния измерен час:  PM10 = 1.731 мг/м3PM10Концентрация на фини прахови частици - милиграм на кубичен метър

  Flow = N/A FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 5.8 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 101346 BPАтмосферно налягане

  RHi = 43.0 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.4 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред