„Мини Марица-изток” ЕАД – най-голямото въгледобивно дружество в Република България, експлоатира „Източномаришкото лигнитно находище” с продуктивна площ около 240 км2 и е с определяща значимост за националния енергиен баланс. Повече от половин век дружеството работи за светлината, топлината и икономическия просперитет на Република България.

„Мини Марица-изток” ЕАД е дружеството, разработващо по открит способ най-голямото находище на лигнитни въглища на територията на Република България. Началото е поставено през далечната 1951 година, за да се добива вече 63 години най-ценната енергийна суровина от собствен източник в страната – лигнитите от източномаришкото находище.

Ние си поставяме високи цели и подхождаме отговорно и професионално към тяхното реализиране. Осъзнали сме значението си за страната и региона и това ни дава основателно самочувствие.

Нашата мисия

Да бъдем гарант за енергийната независимост на Република България

Нашата визия

Да бъдем европейското лице на българския въгледобив

Нашата цел

Да осигурим ритмична доставка на въглища за термичните централи в региона и напълно да задоволим техните потребности

В съответствие с националните приоритети за развитие на енергийния сектор и опазване на околната среда, представени в „Енергийна стратегия на Република България”, „Национална стратегия за околната среда”, „Национален план за действие 2005-2014 г.” и нормативната уредба в страната ръководството на Дружеството определя следната Политика:

Осигуряване на устойчиво развитие на „Мини Марица-изток” ЕАД на базата на удовлетворяване на изискванията и очакванията на страните, заинтересовани от дейността на дружеството, постоянно подобряване на условията за здраве и безопасност при работа и непрекъснато намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда след миннодобивните дейности.

Настоящият уеб портал предоставя възможност за публичен достъп и визуализация на данни от измервателен уред за измерване на фини прахови частици PM 10 в околната среда. Системата показва в реално време данните от измервателното устройство.